OFERTA PUBLICZNA AKCJI GRUPA PRACUJ S.A.
DATA PUBLIKACJI PROSPEKTU 16 listopada 2021 r.
MAKSYMALNA LICZBA AKCJI OFEROWANYCH: do 22.380.626 akcji (32,86% kapitału zakładowego Spółki)
Na dzień 16 listopada 2021 r. przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie do 10% łącznej liczby akcji oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w ofercie.
Informacja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną opublikowane 24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty).
WIELKOŚĆ OFERTY KIEROWANEJ DO INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH Spółka zamierza zaoferować do 10% łącznej liczby akcji oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w ofercie.
TERMIN ZAPISÓW 17 - 24 listopada 2021 r. do godz. 16:59
CENA EMISYJNA Po cenie maksymalnej 82,00 PLN
Ostateczna cena sprzedaży akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i ostateczna cena akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona przez TCV LuxCo oraz Przemysława Gacka (działających łącznie), po konsultacji ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych w dniu 24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty).
TERMIN OPŁACENIA ZAPISU Najpóźniej w chwili złożenia zapisu
ZAPIS MINIMALNY 100 akcji
ZAPIS MAKSYMALNY 72.000 akcji w jednym zapisie
ODWOŁALNOŚĆ ZAPISÓW Zapis jest nieodwołany.
Inwestor może odstąpić od zapisu w przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu
PRZYDZIAŁ AKCJI Do 30 listopada 2021 r. - za pośrednictwem GPW
ZAPISANIE AKCJI NA RACHUNKU Do 30 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty)
REDUKCJA ZAPISÓW Tak; Redukcja proporcjonalna,
W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy Inwestorzy Indywidualni, będzie większa niż liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.
ZWROT NADPŁAT W PRZYPADKU REDUKCJI LUB USTALENIA CENY NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ CENA MAKSYMALNA Jeżeli ostateczna cena akcji dla Inwestorów Indywidualnym będzie niższa niż cena maksymalna, a także w przypadku redukcji zapisów, nadpłaty zostaną zwrócone Inwestorom Indywidualnym na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego złożony został zapis, w terminie do 7 dni od Dnia Przydziału
PRZEWIDYWANY PIERWSZY DZIEŃ OBROTU AKCJAMI 9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty)
LINK DO STRONY EMITENTA https://grupapracuj.pl/oferta-publiczna

Dokumenty emisyjne:NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I ZAWARTE NA NIEJ INFORMACJE) NIE ZAWIERAJĄ I NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI W INNYM KRAJU, GDZIE TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA, NIE SĄ I NIE BĘDĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NA RZECZ PODMIOTÓW AMERYKAŃSKICH.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki. lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.
Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski, jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni
Niniejszy materiał publikowany jest w związku z ofertą publiczną akcji Grupa Pracuj S.A. („Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski jest przeprowadzona na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt Emitenta został zatwierdzony w dniu 16 listopada 2011 i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.grupapracuj.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl)).
Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć, jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.
Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione lub zaktualizowane. W związku z tym, w przypadku każdego wejścia na stronę internetową, powinny być odczytywane w całości. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane, jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.