Otwarcie rachunku inwestycyjnego

Osoby zainteresowane otwarciem rachunku inwestycyjnego w naszym Domu Maklerskim, przed zawarciem właściwej umowy o świadczenie usług maklerskich, powinny dokładnie zapoznać się z informacjami przed zawarciem umowy celem zapoznania się z zasadami i sposobem świadczenia przez DMBH usług maklerskich oraz informacjami na temat instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego ze z inwestowaniem w te instrumenty finansowe.

Zakres informacji przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich:

  Szczegółowe informacje na temat DMBH oraz usługi świadczonej na podstawie zawieranej Umowy
  Informacja zawiera zestawienie podstawowych informacji na temat DMBH oraz usługi świadczonej na podstawie Umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa, a w szczególności wymagane przepisami MIFID jak również informację na temat sprzedaży krzyżowej DMBH.

  Wzór umowy
  Wzór umowy stanowi wystandaryzowany formularz umowy, w zakresie określonej usługi, zgodnie z którym zostanie zawarta Umowa z Klientem

  Regulamin usługi
  Regulamin określa tryb i sposób świadczenia usługi przez DMBH na rzecz Klienta oraz stanowi wraz z Umową zakres praw i obowiązków Klienta oraz DMBH.

  Tabela opłat i prowizji DMBH
  TOiP określa wskazanie kosztów oraz opłat ponoszonych przez Klienta na rzecz DMBH oraz określenie dopuszczalnych zachęt.

  Polityka wykonywania zleceń przez DMBH („BestEx”)
  Dokument zawiera opis działań DMBH w zakresie: wykonywania zleceń w najlepiej pojętym interesie klienta (Best execution), zasad łączenia zleceń oraz ich alokacji w przypadku częściowej realizacji, zasad wyboru rynku wykonania zlecenia w przypadku nie podania przez klienta szczegółowych instrukcji co do jego wykonania w przypadku gdy papier wartościowy notowany jest na więcej niż jednym rynku

  Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, Wystandaryzowany wzór Umowy
  Informacja zawiera ogólną charakterystykę instrumentów finansowych będących przedmiotem usługi, opis działania dźwigni finansowej wraz z przykładem funkcjonowania, wskazanie najważniejszych ryzyk związanych z inwestycją w instrumenty finansowe będące przedmiotem usługi jak również inne informacje, które Klient powinien brać pod uwagę dokonując inwestycji za pośrednictwem DMBH.

  Informacja o klasyfikacji Klienta („Klasyfikacja klienta”)
  Dokument zawiera informację o zaklasyfikowaniu Klienta do odpowiedniej kategorii oraz wskazuje zakres ochrony klienta wynikający z ww. kategorii wraz z opisem najistotniejszych działań podejmowanych przez DMBH w zakresie świadczeniem usług na rzecz tej kategorii klienta.

  Ogólne informacje o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w DMBH („Konflikt interesów”)
  Dokument zawiera opis działań DMBH podejmowanych w celu zapobiegania konfliktom interesów,

Informacje powyższe dostępne są: na stronie internetowej DMBH, mogą być przesłane przez pracownika DMBH potencjalnemu Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej jak również są dostępne w formie drukowanej w Punkcie Obsługi Klientów DMBH lub Punkcie Przyjmowania Zleceń CitiHandlowy.

Po zapoznaniu się Klienta z wyżej wymienianymi informacjami zapraszamy potencjalnego Klienta do POK DMBH lub PPZ CitiHandlowy celem zawarcia właściwej umowy o świadczenie usług maklerskich.
W tym celu należy spotkać się w umówionym wcześniej terminie z pracownikiem DMBH lub Banku. W celu ustalenia tożsamości, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz dodatkowego dokumentu ze zdjęciem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych., w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka inwestycyjnego, Klient wypełnia ankietę informacyjną pozwalającą Domowi Maklerskiemu ocenić jego poziom wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych.

Gdy w ocenie Domu Maklerskiego wybrany przez Klienta zakres usług jest dla niego nieodpowiedni ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanej wiedzy, pracownik informuje o tym Klienta. Jeśli mimo to Klient podejmie decyzję, że chce złożyć podpis pod umową i tym samym potwierdzi wolę jej zawarcia, Dom Maklerski będzie mu świadczył usługi maklerskie i udzielał informacji o nich w pełnym zakresie. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na przedstawione w ankiecie pytania. Odmowę udzielenia odpowiedzi musi potwierdzić własnoręcznie złożonym podpisem.

Strona www, na której znajduje się formularz rejestracyjny zabezpieczona została poprzez specjalny algorytm szyfrujący SSL, co sprawia, że komunikacja między serwerem www Domu Maklerskiego a Państwa przeglądarką jest odpowiednio chroniona. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. dokłada wszelkich starań, aby funkcjonowanie formularzy rejestracyjnych w Internecie było odpowiednio zabezpieczone.

Ważne dokumenty

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z formularzami, sposobem ich wypełnienia lub procesem otwarcia rachunku, bardzo prosimy o kontakt z Telecentrum lub Zespołem Dystrybucji Internetowej.

Kontakt z Telecentrum

Artur Sułkowski

(48) 22 692 98 59

Zbigniew Mądry

(48) 22 692 98 70

Janusz Wojcieszuk

(48) 22 657 78 38

Sylwia Białek

(48) 22 692 99 84

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.