Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Pakietu MiFID II:


Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Rozporządzenia PRIIP:


Wskazane powyżej zmiany zostały odzwierciedlone we właściwych dokumentach świadczenia usługi


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO S.A.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) jest podmiotem zależnym Banku Handlowego w Warszawie S.A.

sposób świadczenia usług

Kluczowe informacje dla Klienta - „KID”

KLASYFIKACJA KLIENTÓW oraz informacje na temat ochrony interesów klientów

Polityka BESTEx

Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta jest kluczowym celem DMBH w procesie świadczenia usług inwestycyjnym swoim klientom.

Ryzyka wspólne dla instrumentów finansowych dopuszczonych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Inwestor dokonując inwestycji winien być świadomy, że:

DODATKOWE CZYNNIKI RYZYKA W PRZYPADKU ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych, poza rydzykami właściwymi dla danego rodzaju instrumentu finansowego istnieją dodatkowe ryzyka, które Klient powinien brać pod uwagę dokonując inwestycji:

CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTów FINANSOWych

DŹWIGNIa FINANSOWa

CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTów FINANSOWych

KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI

Akty wspólnotowe składające się na MIFID II:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych, oraz powiązanych z nimi aktów delegowanych i aktów implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie PRIIP”).
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie 2017/565)

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.