Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Pakietu MiFID II:


Najważniejsze zmiany dla Klientów wynikające z Rozporządzenia PRIIP:


Wskazane powyżej zmiany zostały odzwierciedlone we właściwych dokumentach świadczenia usługi


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO S.A.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) jest podmiotem zależnym Banku Handlowego w Warszawie S.A.

sposób świadczenia usług

Kluczowe informacje dla Klienta - „KID”

KLASYFIKACJA KLIENTÓW oraz informacje na temat ochrony interesów klientów

Polityka BESTEx

Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta jest kluczowym celem DMBH w procesie świadczenia usług inwestycyjnym swoim klientom.

Ryzyka wspólne dla instrumentów finansowych dopuszczonych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Inwestor dokonując inwestycji winien być świadomy, że:

DODATKOWE CZYNNIKI RYZYKA W PRZYPADKU ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W przypadku zagranicznych instrumentów finansowych, poza rydzykami właściwymi dla danego rodzaju instrumentu finansowego istnieją dodatkowe ryzyka, które Klient powinien brać pod uwagę dokonując inwestycji:

CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTów FINANSOWych

DŹWIGNIa FINANSOWa

CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTów FINANSOWych

KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI

Akty wspólnotowe składające się na MIFID II:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych, oraz powiązanych z nimi aktów delegowanych i aktów implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie PRIIP”).

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.