Komentarze rynkowe

Co tydzień publikujemy kompleksową analizę poszczególnych rynków z komentarzami naszych ekspertów.


Barometr Inwestycyjny 01/2020

Perspektywy rynkowe na 2020 r.

Pobierz

Brakuje Ci czasu na bieżącą analizę sytuacji na rynkach finansowych?


Doradztwo Inwestycyjne

Usługa zapewnia profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jest idealnym rozwiązaniem jeżeli brakuje Ci czasu na analizę sytuacji rynkowej oraz instrumentów finansowych i chcesz otrzymywać rekomendacje inwestycyjne, które będą uwzględniały Twoje cele, skłonność do podejmowania ryzyka oraz obecną sytuację rynkową.

Dowiedz się więcej

Ważne informacje

Komentarze zamieszczone przez DMBH na stronie zostały wydane jedynie w celach informacyjnych i nie są ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Komentarze nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarze nie stanowią rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych. Komentarze nie stanowią także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarze nie stanowią również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w zamieszczonych materiałach. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

Autorzy zamieszczonych komentarzy zaświadczają, że informacje w nich przedstawione dokładnie odzwierciedlają ich własne opinie oraz że nie otrzymali żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii.

Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych.
Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA.
DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach.

Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Inwestora zysków.
Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale, ponieważ informacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów informacyjnych.

Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii.
Dodatkowych informacji udziela Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz DMBH.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.