Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne tworzą majątek funduszu zebrany z wpłat inwestorów.

Fundusze inwestycyjne dzielimy na:

 • otwarte
 • zamknięte

Zebranymi środkami zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Majątek funduszy inwestowany jest następnie w różnorodne aktywa - w instrumenty finansowe dopuszczone lub niedopuszczone do obrotu giełdowego w kraju lub zagranicą (akcje, obligacje, bony skarbowe), nieruchomości lub inne akceptowalne przez prawo i uczestników instrumenty finansowe. Zakres inwestycji środków funduszu i rodzaj nabywanych aktywów określony jest każdorazowo w statucie funduszu w przypadku funduszy otwartych lub w prospekcie emisyjnym w przypadku funduszy zamkniętych.

Wartość udziału w aktywach funduszu wyrażona jest w jednostkach udziałowych (jednostki uczestnictwa w przypadku funduszy otwartych lub certyfikaty inwestycyjne w przypadku funduszy zamkniętych). Uczestnik funduszu, w odróżnieniu od osoby kupującej instrumenty finansowe samodzielnie, nie staje się akcjonariuszem funduszu lecz jego udziałowcem. Wartość jednostki udziałowej zmienia się w zależności od skuteczności inwestycji funduszu. Wzrost wartości aktywów netto przekłada się na wzrost wartości jednostki udziałowej i jest zyskiem klienta. Wycena jednostek udziałowych następuje na podstawie wyceny aktywów netto funduszu z częstotliwością określoną w statucie funduszu lub w prospekcie emisyjnym (w dni sesji giełdowej - dla funduszy otwartych, okresowo dla funduszy zamkniętych).

Fundusze inwestycyjne przeznaczone są dla klientów, którzy nie są zainteresowani samodzielnym inwestowaniem w instrumenty finansowe lub inne aktywa, lecz ze względu na złożoność i szerokość rynku decydują się na korzystanie z usług profesjonalnych pośredników, którzy na podstawie przyjętej strategii inwestycyjnej funduszu decydują o jej praktycznej realizacji. Fundusze inwestycyjne w zależności od rodzaju strategii mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych lub mogą być też źródłem inwestycji w złożone instrumenty finansowe lub aktywa niedostępne dla osoby inwestującej samodzielnie. W zależności od strategii funduszu i nabywanych przez fundusz aktywów, mogą stanowić bezpieczne źródło inwestycji (niskie ryzyko) lub mogą być obarczone znacznym ryzykiem.

Zbycie jednostek udziałowych odbywa się poprzez ich odkupienie (wg. wartości aktywów netto na jedna jednostkę udziałową w dniu umorzenia) lub sprzedaż na giełdzie w przypadku certyfikatów inwestycyjnych - o ile są dopuszczone do obrotu giełdowego.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa następujących funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

Fundusze akcyjne

 • ESALIENS Akcji
 • ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych
 • ESALIENS CEE Select
 • ESALIENS Globalnych Zasobów
 • ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ
 • ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych
 • ESALIENS Okazji Rynkowych FIZ
 • ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
 • ESALIENS Akcji Azjatyckich
 • ESALIENS Okazji Rynkowych

Fundusze Dłużne i pieniężne

 • ESALIENS Pieniężny
 • ESALIENS Obligacji
 • ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych
 • ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

Fundusze akcyjne

 • ESALIENS Strateg
 • ESALIENS Stabilny
 • ESALIENS Senior FIO

Szczegółowe informacje o poszczególnych funduszach, w tym opis czynników ryzyka, zawarte są w prospektach emisyjnych znajdujących się na stronie internetowej www.esaliens.pl

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.