Znajdź w serwisie
DMBH Online
Zaloguj
Zarejestruj

Znajdź najbliższy punkt przyjmowania zleceń
Informacje
Witamy na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest taka sama ochrona danych osobowych Klienta w Internecie, jaką zapewniamy naszym Klientom w Domu Maklerskim.

W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów i usług, może przeczytać nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, ze wcześniej zostaniemy przez Klienta do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Takie informacje, jak również zakres działalności gospodarczej Klienta i jego transakcje, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w naszym Domu Maklerskim zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do przeglądarki sieciowej Klienta niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik "kapsułką" /cookie/). Taka kapsułka nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji kapsułki. Kapsułka jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta co do informacji określonego typu czy też hasła Klienta, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich "kapsułek" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie - pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową . Klient może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są kapsułki lub do uniemożliwiania przesyłania takich kapsułek informacyjnych.

Ochrona danych osobowych Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. - zobowiązanie do zachowania poufności danych dotyczących Klientów

Szanowny Kliencie,
Naszym celem jest umacnianie Twojego zaufania do DMBH poprzez zapewnienie optymalnej ochrony powierzonych DMBH informacji. Masz możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzania Twoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nam możliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciw Twoim oczekiwaniom i potrzebom finansowym.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w Domu Maklerskim.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) przysługuje Ci prawo do:

  • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
  • otrzymywania informacji o udostępnianiu Twoich danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa bankowego.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:

  • Telecentrum - 0 801 32 24 84
  • Internetowego serwisu transakcyjnego https://online.dmbh.pl/
  • Oddziałów Domu Maklerskiego