Znajdź w serwisie

Znajdź najbliższy punkt przyjmowania zleceń


Informacje

Zasady korzystania z serwisu internetowego Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Niniejsze Zasady korzystania z serwisu internetowego Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (dalej "Zasady") nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub innego aktu prawnego, który go zmieni lub zastąpi. W zakresie relacji z konsumentami zastosowanie mają Zasady korzystania z serwisu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad, które określają zakres korzystania z Serwisu Internetowego Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (dalej "Serwis").

 • Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
 • Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Domowi Maklerskiemu Banku Handlowego S.A.(dalej „DMBH”) lub podmiotom należącym do lub stowarzyszonym z Citigroup Inc. oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 • Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do DMBH lub wykorzystywanych przez DMBH za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.
 • Serwis internetowy jest ogólnodostępny za wyjątkiem niektórych opracowań analitycznych i informacji dostępnych wyłącznie dla Klientów DMBH posiadających dostęp do odpowiedniego pakietu usług. Użytkownik serwisu, który nie posiada pełnego dostępu do serwisu, uzyskuje dostęp do danych w ograniczonym zakresie w szczególności do danych rynkowych publikowanych z opóźnieniem, bez prawa dostępu do wszystkich analiz spółek i wszystkich informacji. Niektóre materiały dostępne pierwotnie wyłącznie dla wybranych Klientów DMBH mogą być następnie z opóźnieniem udostępniane publicznie w Serwisie.
 • DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. DMBH oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
  DMBH korzysta w szczególności z następujących źródeł informacji:
  GPW www.gpw.pl,
  BondSpot www.bondspot.pl,
  PAP www.pap.pl.
  Klient przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z informacjami wskazanymi w powyższych źródłach informacji.
 • DMBH informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz, że nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym oferowania usług maklerskich. DMBH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 • DMBH zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 • DMBH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności DMBH, ani nie będących w dyspozycji DMBH, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
 • DMBH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. DMBH nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele DMBH zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
 • DMBH zastrzega sobie prawo:
  • częściowej lub całkowitej blokady dostępu do serwisu bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wykrycia sytuacji awaryjnej, w szczególności: nieautoryzowanego dostępu, próby przełamania istniejących zabezpieczeń lub próby blokady Serwisu;
  • odebrania w trybie natychmiastowym przyznanego pełnego dostępu w przypadku utraty praw, które były warunkiem jego przyznania, w tym: nie uiszczenia wymaganej opłaty, zamknięcia rachunku inwestycyjnego bądź przyznania rachunkowi statusu nieaktywnego lub nie wywiązywania się Klienta z zasad korzystania z serwisu.


Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • Używaj zapory sieciowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed atakami z sieci, oprogramowania antywirusowego oraz regularnie aktualizuj swój system operacyjny i przeglądarkę internetową.
 • Nie odpowiadaj na wiadomości e-mail, w których umieszczona jest prośba o podanie Twoich danych osobowych lub kodów dostępu. Zgłaszaj nam wszystkie takie przypadki.
 • Nie ujawniaj nikomu numerów kart i kodów oraz ich nie zapisuj.
 • Nie przechowuj kodów dostępu w plikach zapisanych w Twoim komputerze.
 • Nie przechowuj numeru PIN, oraz CitiPhone PIN z numerem karty.
 • Zanim użyjesz swojego PINu lub CitiPhone PINu, upewnij się, że nikt ich nie pozna.
 • Pamiętaj, aby Twoje hasła i kody dostępu były trudne do odgadnięcia (np. nie używaj daty urodzin).


Przed zalogowaniem do serwisu:

 • Nasza strona zabezpieczona jest certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez firmę VeriSign i obejmuje adres: www.online.dmbh.pl . Nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru paska adresu na zielony oraz pojawieniem się symbolu kłódki przed adresem strony.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących certyfikatu, należy sprawdzić, czy jego opis jest zgodny z poniższym:
  o wystawiony dla witryny online.dmbh.pl
  o wystawiony przez VeriSign Class 3 Extended Validation SSL SGC CA
  o ważny od 15 września 2012 do 17 września 2014
  o właściciel: Citigroup Inc.
  o odcisk palca (SHA1): 40:BA:DA:51:89:BD:C5:3F:6E:7E:DE:A8:25:C4:6B:24:46:3C:C8:C3

Jeśli dane w opisie certyfikatu są inne, prosimy o kontakt z zespołem obsługi DMBH (pomoc techniczna) pod numerem: 22 690 4190.

Logowanie do serwisu

 • Pamiętaj, że podczas logowania należy podać tylko Nazwę Użytkownika i Hasło – jeśli na ekranie logowania pojawi się prośba o podanie innych danych, przerwij proces i powiadom nas o tym fakcie dzwoniąc pod numer (48 22) 690 4190.
 • Upewnij się, że podczas logowania nikt nie pozna Twojej Nazwy Użytkownika lub Hasła.
 • Nie korzystaj z serwisu internetowego w miejscach publicznych (kafejkach internetowych, bibliotece).
 • Kontroluj, kto poza Tobą używa komputera, z którego logujesz się do serwisu transakcyjnego DMBH Online.
 • Po zakończeniu pracy w serwisie wyloguj się. Nigdy nie zamykaj okna przeglądarki bez potwierdzenia poprawnego wylogowania.