Znajdź w serwisie

Znajdź najbliższy punkt przyjmowania zleceń


Informacje
Polityka Informacyjna DMBH S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO S.A.


1. Wstęp

Niniejsza Polityka ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (dalej: „Rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji”).
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jako istotny podmiot zależny od unijnej instytucji dominującej, jest zobowiązany do upowszechniania wybranych informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, określonych w §3 i 4 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie upowszechniania informacji. Zgodnie z §5a Rozporządzenia ws. upowszechniania informacji.DMBH upowszechnia informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, ustalonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (dalej „Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń”), a także zbiorcze informacje dotyczące wynagrodzeń tych osób,

Upowszechnieniu podlegają dane w ujęciu jednostkowym z związku z tym, że DMBH nie jest zobowiązany spełniać norm adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (dalej: DMBH) upowszechnia Politykę informacyjną, która wskazuje zakres, częstotliwość i miejsca upowszechniania informacji z zakresu adekwatności kapitałowej oraz zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a także zasady weryfikacji polityki informacyjnej.


2. Zakres upowszechnianych informacji

2.1 DMBH upowszechnia następujące informacje:

 • a) w zakresie kapitałów nadzorowanych:
  • informacje dotyczące głównych cech wszystkich pozycji i składników kapitałów nadzorowanych;
  • kwotę kapitałów podstawowych i uzupełniających II kategorii, wraz z oddzielną informacją na temat poszczególnych składników oraz pomniejszeń tych kapitałów;
  • kwotę kapitałów uzupełniających III kategorii, wraz z poszczególnymi składnikami i pomniejszeniami tych kapitałów oraz kwotę tych kapitałów zaliczoną do kapitałów nadzorowanych;
  • sumę składników kapitałów nadzorowanych;
 • b) dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych:
  • opis metod stosowanych przez DMBH w celu ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności DMBH;
  • kwoty stanowiące 8% zaangażowania ważonego ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego, oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji;
  • kwoty łącznych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, ryzyka rozliczenia, dostawy i ryzyka kredytowego kontrahenta oraz przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań, łącznie i w rozbiciu na poszczególne rodzaje ryzyka;
  • kwoty łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.

2.2 DMBH upowszechnia następujące informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, przyjętej na podstawie Rozporządzenia w sprawie polityki wynagrodzeń oraz zbiorcze informacje dotyczące wynagrodzeń tych osób:

 • 1) sposób opracowywania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń, poprzez wskazanie:
  • a) osób biorących udział w opracowywaniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz czynności przez nie wykonanych,
  • b) podmiotu zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy opracowywaniu polityki zmiennych składników wynagrodzeń;
 • 2) kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń:
  • a) zasady powiązania wyników DMBH ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia,
  • b) w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyników DMBH będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników DMBH - kryteria pomiaru wyników i ich weryfikacji, uwzględniających ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady dbałości o interesy DMBH w perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wysokości lub wstrzymywanie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia;
 • 3) osiągnięte wyniki, które stanowią podstawę otrzymania przez każdą osobę:
  • a) akcji DMBH albo praw pochodnych dotyczących tych akcji , albo innych instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji DMBH,
  • b) instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową DMBH;
 • 4) informacje ilościowe ogółem o wysokości wynagrodzeń, w podziale na linie biznesowe wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 11 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów
 • 5) informacje ilościowe ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze, o których mowa w § 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie polityki wynagrodzeń , w podziale na grupę obejmującą osoby wchodzące w skład zarządu DMBH, osoby pełniące funkcje kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem oraz grupę obejmującą pozostałe osoby, zawierające następujące dane:
  • a) wysokość wynagrodzeń za poszczególne lata obrotowe, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzeń, oraz liczbę osób, które je otrzymały,
  • b) formy wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń przez wskazanie zmiennych składników wynagrodzenia i ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach finansowych, o których mowa w pkt 3,
  • c) wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, w podziale na lata obrotowe, które: – nie zostały wypłacone w całości lub części, z podaniem kwoty wypłaconej i niewypłaconej, – zostały obniżone w związku ze zmianami związanymi z korektą wyników DMBH, z podaniem kwoty wypłaconej,
  • d) wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych w danym roku obrotowym w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania pracy, najwyższą kwotę wypłaconą indywidualnie z tego tytułu oraz liczbę osób, którym zostały przyznane takie składniki.
 • 2.3. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze, które wchodzą w skład organów statutowych, DMBH upowszechnia, odrębnie dla każdego członka organu statutowego następujące informacje:

  • a) kryteria i sposób kształtowania zmiennych składników wynagrodzeń:
   • zasady powiązania wyników DMBH ze zmiennymi składnikami wynagrodzenia,
   • w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyników DMBH będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogónych wyników DMBH - kryteria pomiaru wyników i ich weryfikacji, uwzględniających ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady dbałości o interesy DMBH w perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wysokości lub wstrzymywanie wypłaty składników zmiennych wynagrodzenia;
  • b) osiągnięte wyniki, które stanowią podstawę otrzymania przez kadą osobę:
   • akcji DMBH albo praw pochodnych dotyczących tych akcji albo innych instrumentów upoważniających do nabycia lub objęcia akcji DMBH,
   • instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową DMBH;

  2.4 DMBH może odstąpić od upowszechnienia określonej informacji w następujących przypadkach:

  • a) jeśli informacja ta stanowi tajemnicę prawnie chronioną;
  • b) zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję DMBH na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • c) jeśli informacja została przekazana już wcześniej do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, podając jedynie miejsce jej upowszechnienia.

  2.5 W przypadku niepublikowania informacji będących tajemnicą prawnie chronioną lub zawierających elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję DMBH, DMBH wskazuje powód jej nieujawnienia.


  3. Częstotliwość upowszechniania informacji

  DMBH upowszechnia informacje raz w roku, według stanu na koniec danego roku obrotowego, nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie DMBH.
  DMBH częściej niż raz w roku ujawnia informacje, które są istotne z uwagi na skalę prowadzonej działalności, zakres działań poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zaangażowanie w różnych sektorach finansowych, udział w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.


  4. Miejsca upowszechniania informacji

  Polityka informacyjna oraz informacje upowszechniane na jej podstawie są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej DMBH, z zastrzeżeniem, że informacje wskazane w pkt 2.2 i 2.3 powyżej są podawane do publicznej wiadomości w siedzibie DMBH. Informacje upowszechniane są w języku polskim.


  5. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji nie objętych badaniem sprawozdania finansowego przez rewidenta

  Informacje podlegające upowszechnianiu, nie objęte badaniem przez biegłego rewidenta, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, są weryfikowane przez Biuro Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego DMBH, zgodnie z obowiązującymi w DMBH procedurami, a przed publikacją zatwierdzane przez Zarząd DMBH.


  6. Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej

  Weryfikacja Polityki informacyjnej przeprowadzana jest przez Biuro Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego DMBH co najmniej rocznie, w terminie 1 miesiąca od końca każdego roku obrotowego. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie merytorycznej zgodności z bieżącym profilem ryzyka działalności DMBH oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  DMBH regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje weryfikacji upowszechnionych informacji o polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz ich wynagrodzeniach.


  7. Postanowienia końcowe

  Polityka informacyjna podlega zatwierdzeniu przez Zarząd DMBH.
  Zasady określone w niniejszej Polityce informacyjnej DMBH stosuje po raz pierwszy do informacji ogłaszanych w 2011 r. według stanu na 31 grudnia 2010 r., z wyłączeniem informacji, o których mowa w ppkt 2.2 pozycje od 3) do 5) i 2.3 b).
  Informacje, o których mowa w punktach 2.2 pozycje od 3) do 5) oraz w punkcie 2.3 b) zostaną podane po raz pierwszy w odniesieniu do wynagrodzeń za rok 2012.