Znajdź w serwisie

Znajdź najbliższy punkt przyjmowania zleceń


Informacje
Polityka Środowiskowa DMBH S.A.

Polityka Środowiskowa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.


1. Jedną z podstawowych zasad postępowania pracowników Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (dalej: DMBH) jest dbałość o środowisko naturalne. Działalność DMBH prowadzona jest w ekologiczny i społecznie odpowiedzialny sposób, jak również w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Wszelkie pro-środowiskowe działania DMBH będą na bieżąco doskonalone, a potencjalne negatywne wpływy na środowisko będą minimalizowane.


2. DMBH zobowiązuje się:

  • prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego,
  • wdrożyć, utrzymywać i ciągle udoskonalać system dotyczący zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004


3. DMBH identyfikuje swój wpływ na środowisko naturalne i jest go świadomy. Oddziaływanie DMBH na środowisko można podzielić na dwa główne obszary:

  • oddziaływanie bezpośrednie, wynikające z prowadzonej działalności m.in.: generowanie odpadów oraz zanieczyszczeń bezpośrednio emitowanych do atmosfery oraz zużycie i wykorzystywanie wody,
  • oddziaływanie pośrednie, tj. emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z wykorzystaniem energii oraz wykorzystanie produktów np. papieru, energii, urządzeń do których wytworzenia wykorzystuje się surowce naturalne.


4. Działania wewnątrz DMBH mają na celu ograniczanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Działania prowadzone na zewnątrz skierowane są do klientów DMBH i mają na celu wsparcie naszych klientów podejmujących inicjatywy związane z ochroną środowiska. DMBH dokłada należytej staranności, aby te działania wzajemnie się uzupełniały.


5. Poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne, zwiększamy świadomość środowiskową pracowników DMBH. Staramy się również zachęcać swoich podwykonawców i dostawców do minimalizowania swojego negatywnego wpływu na środowisko oraz wspieramy ich w podejmowaniu inicjatyw proekologicznych.


6. Celem DMBH jest:

  • prowadzenie segregacji odpadów i ich recycling,
  • ograniczanie pośredniej emisji CO2,
  • dążenie do jak najefektywniejszego zarządzania mediami,
  • minimalizowanie zużycia surowców naturalnych.


7. Zobowiązuje się Prezesa DMBH do powoływania Przedstawiciela ds. Zarządzania Środowiskowego.


8. Zobowiązuje się Prezesa DMBH do powołania Grupy zajmującej się sprawami dotyczącymi Zarządzania Środowiskowego, która będzie cyklicznie koordynowała przegląd celów środowiskowych oraz określała zadania w celu realizacji tych celów, (składająca się z Przedstawiciela ds. Zarządzania Środowiskowego oraz Przedstawiciela ds. Zarządzania Energią.)


9. Treść niniejszej polityki środowiskowej zostanie przekazana pracownikom DMBH oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej firmy. Polityka środowiskowa DMBH będzie regularnie weryfikowana i aktualizowana.