Najczęstsze pytania
Informacje


W przypadku gdy zapomniałeś login lub hasło, należy zadzwonić do nas pod numer 0 801 322 484, (+48 22) 692 24 84 lub (+48 22) 690 11 11. Po przeprowadzeniu autentykacji pracownik udostępni login lub przypisze do rachunku nowe hasło. W przypadku nadania nowego hasła, koperta z hasłem zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany w umowie.
Jeżeli trzykrotnie próbowałeś logować sie do systemu przy pomocy błędnego loginu/hasła należy postępować identycznie jak w przypadku zablokowania, tj. należy zadzwonić do nas pod numer  0 801 322 484, (+48 22) 692 24 84 lub (+48 22) 690 11 11. Po przeprowadzeniu autentykacji pracownik udostępni login lub przypisze do rachunku nowe hasło. W przypadku nadania nowego hasła, koperta z hasłem zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany w umowie.
Minimalne wymagania:
- Pentium II (zlecane Pentium IV),
- 64 MB pamięci operacyjnej – dla Windows XP zalecane 256 MB.
Do korzystania z serwisu niezbędna jest przeglądarka Internet Explorer w wersji nie wyższej niż 8. Serwis Online DMBH nie jest dostępny pod innymi przeglądarkami niż Internet Explorer oraz na innych systemach operacyjnych niż MS Windows. Do poprawnego działania serwisu niezbędna jest również Java w wersji 6.
Tak, jednak składanie zleceń telefonicznie lub za pośrednictwem telefaksu wymaga ustanowienia haseł, za pomocą których DMBH będzie identyfikował klienta.
Najważniejszymi zaletami inwestowania za pośrednictwem naszego systemu są niskie koszty funkcjonowania, oszczędność czasu, bezpośredni dostęp do rachunku inwestycyjnego oraz szybkość działania systemu komputerowego obsługującego otrzymane już dyspozycje klientów. Podpisanie „aneksu Internetowego" nie ogranicza możliwości składania zleceń inną drogą. Dzięki dostępowi do systemu transakcyjnego Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. Klienci mają możliwość korzystania z notowań giełdowych on-line, wiadomości z serwisów informacyjnych on-line i wybranych informacji dotyczących rachunku inwestycyjnego oraz rynku kapitałowego. W przypadku, gdy Klienci wykazują się aktywnością w zawieraniu transakcji, zarówno notowania giełdowe, jak i serwisy informacyjne udostępniane są im bezpłatnie. Klienci mogą zdecydować o otrzymywaniu wyselekcjonowanych informacji, również za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS-ów.
Należy otworzyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. i podpisać "Aneks do umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie składania dyspozycji z wykorzystaniem Internetu oraz udostępniania informacji".
Klienci korzystający z internetowej obsługi rachunku płacą o wiele niższe prowizje od Klientów obsługiwanych tradycyjnie. Szczegóły dotyczące opłat i prowizji udostępnione są na naszej stronie –„Tabela opłat i prowizji dla dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji - INTERNETU.”
Prowizja na rynku kasowym jest naliczana od sumy wartości wszystkich transakcji, zawartych w ramach jednego zlecenia, niezależnie od ilości tych transakcji.
Zawarte transakcje są rozliczane na bieżąco, w ciągu kilku sekund od czasu zawarcia (dla bardzo dużej ilości transakcji zawartych podczas 1 sekundy - np. na fixingach - czas ten może się wydłużyć w zależności od ilości tych transakcji). Umożliwia to wielokrotne zawieranie transakcji odwrotnych nawet w ciągu kilku minut.
Przelewy pieniężne z rachunku inwestycyjnego, wychodzą z DMBH raz dziennie (w dni robocze) I sesją Elixiru, na podstawie dyspozycji złożonych do godz. 19:00 poprzedniego dnia roboczego.
W awaryjnych wypadkach zlecenia można złożyć telefonicznie lub za pośrednictwem faksu. Możliwość składania dyspozycji telefonicznie i faksowo jest uzależniona od tego, czy Klient ustanowił hasła służące do identyfikacji składanych przez niego dyspozycji.
Dyspozycje i anulacje zleceń za pośrednictwem Internetu można składać w godzinach pracy DMBH tj. w dni robocze w godzinach 7:30 - 21:30 (za wyjątkiem dyspozycji przelewów pieniężnych do natychmiastowego wykonania, które są przyjmowane do godziny 19:00). Ponieważ system GPW przyjmuje zlecenia w godzinach 8:30 - 16:30, zlecenia i anulacje zleceń złożone poza tym okresem, będą przekazane do systemu GPW po godz. 8:30 na najbliższej sesji GPW.
Zlecenia będą przekazywane na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po dokonaniu elektronicznej weryfikacji poprawności zlecenia, czyli praktycznie on-line.
Potwierdzenie zawarcia transakcji Klient otrzymuje pocztą. Istnieje również możliwość dodatkowego otrzymywania w/w informacji za pośrednictwem poczty e-mail (szyfrowany plik *.pdf) oraz SMS.
W przypadku zleceń PKC, PCRO i PCR dla instrumentów notowanych na rynku kasowym, blokowane są środki pieniężne z uwzględnieniem ostatniego kursu zamknięcia danego instrumentu, powiększone o 21 % dla akcji i 5 % dla obligacji. Jeżeli w trakcie sesji GPW rozszerzy górne widełki cenowe ponad 21 % dla akcji lub 5 % dla obligacji, odpowiednio może ulec podwyższeniu wartość blokowanych środków pod zlecenia PKC, PCRO i PCR.
W przypadku rynku kasowego (akcje, obligacje, warranty, certyfikaty), system DMBH przyjmuje zlecenia nawet w przypadku braku pełnego pokrycia na rachunku. Wolumen tych zleceń jest wtedy redukowany proporcjonalnie do posiadanych środków. W przypadku zmian na stanie rachunku, zlecenia zostaną automatycznie odredukowane, proporcjonalnie do tych zmian.
Zlecenia zamykające otwarte pozycje futures (za wyjątkiem pozycji skorelowanych) nie blokują środków na rachunku. Dopiero po zawarciu transakcji zamykającej jest pobierana odpowiednia prowizja.
Zlecenia "Wykonaj lub Anuluj" po przyjęciu przez system GPW są realizowane w całości lub - w przeciwnym przypadku - tracą ważność (są anulowane). Zlecenia "Wykonaj i Anuluj" tracą ważność po pierwszej realizacji lub od razu w momencie przyjęcia przez system GPW o ile instrument był w fazie obrotu a realizacja nie była możliwa (ze względu na brak przeciwstawnych ofert). Z powyższych względów, stosowanie takich parametrów ważności jest uzasadnione jedynie w przypadku gdy odpowiadamy na istniejącą, przeciwstawną ofertę (zabezpieczamy sie w ten sposób przed wycofaniem tej oferty przed przekazaniem naszego zlecenia do systemu GPW). Należy pamiętać, iż zlecenia typu "Wykonaj lub Anuluj" mogą być przyjęte przez system GPW dopiero w fazie notowań ciągłych oraz dogrywki (w innych fazach są odrzucane przez system GPW i co pewien czas wysyłane ponownie przez system DMBH).
Warunek wielkości minimalnej oznacza, ze zlecenie musi być zrealizowane w co najmniej w takiej wielkości. Jeżeli w momencie przyjęcia zlecenia (podczas notowań ciągłych lub dogrywki) przez system GPW, realizacja minimalna nie jest możliwa (ze względu na brak odpowiednich, przeciwstawnych ofert) zlecenie traci ważność. Jeżeli ilość minimalna zostanie zrealizowana, pozostała cześć zlecenia pozostaje w karnecie zleceń jako zwykle zlecenie. Zlecenia z warunkiem wielkości minimalnej mają sens jedynie w przypadku istnienia odpowiedniej przeciwstawnej oferty o wolumenie równym co najmniej ilości minimalnej (gdyż inaczej, po przyjęciu przez GPW zlecenie będzie anulowane). Podobnie jak zlecenia "Wykonaj i Anuluj" zlecenia z wielkością minimalną są przyjmowane przez system GPW wyłącznie podczas notowań ciągłych oraz dogrywki.
Zlecenia typu "stop" są zleceniami z dodatkowym warunkiem ceny aktywacji. Zlecenia takie uaktywniają się jako zwykłe zlecenia z limitem ceny ("stoplimit") lub PKC (stoploss) w momencie gdy kurs ostatniej transakcji osiągnie lub przekroczy cenę aktywacji. W przypadku zleceń sprzedaży cena aktywacji musi być niższa od ceny ostatniej transakcji, a limit ceny niższy lub równy cenie aktywacji. Dla zleceń zakupu cena aktywacji musi być wyższa od ceny ostatniej transakcji a limit ceny wyższy lub równy cenie aktywacji. Jeżeli te warunki nie będą spełnione zlecenie będzie odrzucane przez system GPW.
Zlecenie z warunkiem wielkości ujawnianej powoduje ujawnienie w karnecie zleceń wolumenu co najwyżej tej wielkości. W przypadku realizacji zlecenia w ilości równej ilości ujawnianej, w karnecie zleceń GPW odkrywa sie pozostały wolumen, ale nie większy od wielkości ujawnianej. Zleceniu zostaje nadany czas złożenia równy czasowi ostatniego ujawnienia, a wiec w momencie ujawnienia zlecenia trafia ono na koniec kolejki. Wielkość ujawniana nie może być mniejsza niż 100.
Depozyt zabezpieczający w DMBH jest naliczany według poziomów ustalanych przez KDPW : ostatnia cena rozliczeniowa instrumentu * % depozytu IRIP * 1,4.
Zlecenie odwracające, które nie powoduje zwiększenia ilości otwartych pozycji (za wyjątkiem pozycji skorelowanych), blokuje jedynie prowizje od części otwierającej. W przypadku zwiększania ilości otwartych pozycji, blokowane są także środki pod depozyt wynikające z tego zwiększenia. Aktywne zlecenie odwracające może zmieniać swój status na otwierające lub zamykające w zależności od aktualnego układu sald i zleceń.
W przypadku skorelowanych pozycji na kontraktach terminowych depozyt jest naliczany od różnicy pomiędzy depozytem o większej wartości i depozytem o mniejszej wartości.
DMBH umożliwia swoim klientom wnoszenie max. 60% wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego w papierach wartościowych. Depozyt w papierach wartościowych jest uznawany do wartości nie przekraczającej 150 % (60/40) depozytu pieniężnego.
Depozyt zabezpieczający pobierany jest jedynie w przypadku otwierania krótkich pozycji w jednostkach indeksowych. W przypadku otwierania długich pozycji, pobierana jest pełna wartość kupowanych jednostek podobnie jak w przypadku zakupów na rynku kasowym.
W przypadku gdy o godz. 9:00 każdego dnia sesyjnego, wartość pobranego depozytu zabezpieczającego jest niższa aniżeli wymagany minimalny depozyt IRIP, Klient - zgodnie z Umową - obowiązany jest uzupełnić depozyt do wartości równej 140 % depozytu IRIP. Jeżeli do godziny 9:30 depozyt nie zostanie uzupełniony, DMBH wystawi odpowiednie zlecenia egzekucyjne, zamykające otwarte pozycje.