Pakiet Inwestora
Inwestor indywidualny

Pakiet Inwestora (PI) to oferta łącząca rachunek inwestycyjny (składający się z rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego) w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz konto osobiste w banku Citi Handlowy. Uruchomienie PI umożliwia klientowi składanie zleceń kupna papierów wartościowych w DMBH z wykorzystaniem środków pieniężnych znajdujących się na koncie osobistym w banku bez każdorazowego składania dyspozycji przelewu zasilającego rachunek inwestycyjny.
Na podstawie uprzednio złożonego pełnomocnictwa przelew w imieniu Klienta, w wysokości niezbędnej do pokrycia finansowego zlecenia zakupu, jest generowany przez pracownika DMBH (w przypadku zleceń składanych przez telefon) lub przez system transakcyjny (w przypadku zleceń składanych za pośrednictwem Internetu). W przypadku niezrealizowania zakupu lub uwolnienia nadwyżek środków pieniężnych, są one bez oddzielnej dyspozycji Klienta przelewane na jego konto osobiste w Citi Handlowy. Również inne środki wpływające na rachunek inwestycyjny (dywidendy, odsetki, środki z wykupu obligacji) są bez dodatkowej dyspozycji przekazywane na konto osobiste Inwestora.

Pakiet Inwestora umożliwia:

 • inwestowanie bez konieczności utrzymywania gotówki na rachunku inwestycyjnym;
 • możliwość wykorzystania na inwestycje giełdowe środków pieniężnych zdeponowanych w Citi Handlowy;
 • transfer gotówki z rachunku inwestycyjnego na konto osobiste na koniec każdego dnia roboczego;
 • bezpłatny i automatyczny transfer środków pieniężnych pomiędzy DMBH a Citi Handlowy;
 • korzystanie z oprocentowania dostępnego w Citi Handlowy;
 • nieograniczony dostęp do całości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pakiet Inwestora pozwala na wygodne i proste korzystanie z pełnego zakresu usług oferowanych przez DMBH i Citi Handlowy.

Bez opłat – Automatycznie – Bez pamiętania
Transfer środków pieniężnych z DMBH do Citi Handlowy i z Citi Handlowy do DMBH odbywa się bez żadnych opłat. Nie musisz pamiętać o kolejnych wpływach na rachunek inwestycyjny i przekazywaniu osobnych dyspozycji przelewu na konto osobiste.

Bezpieczeństwo wykonywanej operacji
Istotą PI jest założenie stałej dyspozycji przelewu pomiędzy rachunkami w DMBH i Citi Handlowy oraz maksymalne ograniczenie dostępu do konta przez pracownika DMBH. Oznacza to, że przypadku składania zleceń telefonicznie, czynności pracownika DMBH ograniczają się jedynie do przyjęcia zlecenia – bez konieczności wykonywania jakichkolwiek innych operacji na rachunku klienta.


Składanie zleceń
 • Zlecenia zakupu z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na koncie osobistym w Citi Handlowy dotyczą wszystkich papierów wartościowych.
 • Składający zlecenie zakupu papierów wartościowych ze środków zgromadzonych na rachunku w Citi Handlowy obowiązany jest posiadać na koncie osobistym środki pieniężne w wysokości sumy wartości zlecenia (dla zleceń z limitem: liczba papierów wartościowych x limit ceny, dla zleceń bez limitu ceny: liczba papierów wartościowych x cena ich ostatniego notowania powiększona o dopuszczalny maksymalny wzrost cen papierów wartościowych) i należnej prowizji DMBH.
 • Przelewanie dostępnych niezablokowanych środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w DMBH do Citi Handlowy następuje po ostatecznym rozliczeniu sesji giełdowej danego dnia. Środki uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych na podstawie obowiązujących na rynku kapitałowym przepisów staja się środkami dostępnymi po rozliczeniu sesji giełdowej w trzecim dniu rozliczeniowym po sprzedaży akcji (D+3) oraz w drugim dniu rozliczeniowym w przypadku sprzedaży obligacji (D+2). Rozliczenie sesji giełdowej dokonywane jest po godzinie 17.00.
 • DMBH zastrzega sobie prawo nieprzekazania dostępnych środków pieniężnych do Citi Handlowy w  przypadku, gdy na skutek uwarunkowań technicznych nie jest możliwe określenie salda pieniężnego na rachunku w DMBH. W tym przypadku środki przekazywane są następnego dnia roboczego.
Jak skorzystać z oferty?

Warunki konieczne do korzystania z Pakietu Inwestora

 • Warunkiem koniecznym do korzystania z Pakietu Inwestora jest:
  • posiadanie rachunku inwestycyjnego w ramach zawartej z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. (DMBH) umowy świadczenia usług brokerskich,
  • posiadanie konta osobistego w Citi Handlowy,
  • podpisanie stosownego pełnomocnictwa dla DMBH.
 • Korzystający z Pakietu Inwestora zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa dla DMBH, na podstawie którego realizowane będą:
  • dyspozycja przelewu środków pieniężnych z konta osobistego w Citi Handlowy na rachunek pieniężny w DMBH w związku ze złożonym zleceniem zakupu papierów wartościowych,
  • stała dyspozycja codziennego przekazywania dostępnych środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w DMBH na rachunek bieżący w Citi Handlowy,
  • pobieranie z konta osobistego w Citi Handlowy środków pieniężnych stanowiących opłaty i prowizje oraz inne zobowiązania należne DMBH w związku ze świadczeniem usług brokerskich, prowadzeniem przez DMBH rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych.
 • Określone powyżej pełnomocnictwo jest integralnym elementem Pakietu Inwestora umożliwiającym   dokonywanie zakupów papierów wartościowych ze środków zgromadzonych na koncie osobistym w Citi Handlowy i przelewanie wolnych środków z nieoprocentowanego rachunku pieniężnego w DMBH na konto osobiste w Citi Handlowy.
Informacje dodatkowe
 • W ramach Pakietu Inwestora wyplata wolnych środków w gotówce może być dokonywana wyłącznie z konta osobistego w Citi Handlowy (oddziały i bankomaty).
 • W związku z realizacją stałej dyspozycji przelewu dostępnych środków z rachunku pieniężnego w DMBH  na rachunek bieżący w Citi Handlowy, przekazaniu w tym samym dniu nie podlegają środki pieniężne, które wpłynęły do DMBH po godzinie 17.30. Środki te zostaną przekazane do Citi Handlowy w następnym dniu roboczym.
 • Przelewy środków pieniężnych z DMBH do Citi Handlowy i z Citi Handlowy do DMBH  w ramach usługi Pakiet Inwestora realizowane są bezpłatnie.
 • Rozwiązanie usługi: 
  Rozwiązanie Pakietu Inwestora następuje po złożeniu przez korzystającego z Pakietu dyspozycji  zamknięcia Usługi. Dyspozycje zamknięcia można złożyć w DMBH lub w Citi Handlowy.