POLITYKA INFORMACYJNA DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO S.A.


1. W celu wypełnienia wymogów wynikających z:

 • 1) art. 110w ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”),
 • 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014. (dalej „Rozporządzenie IFR”),
 • 3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 roku ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej firm inwestycyjnych oraz ujawniania informacji przez firmy inwestycyjne, oraz
 • 4) „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady ładu korporacyjnego”),

Zarząd Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (zwanego dalej „DMBH”) ustala Politykę informacyjną w zakresie wynikającym z powyższych regulacji (dalej: „Polityka informacyjna”).

2. Zakres ogłaszanych informacji określa szczegółowo art. 110w ust. 4 Ustawy, część szósta Rozporządzenia IFR oraz Rozdział 6 Zasad ładu korporacyjnego.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 2, obejmują ujawnienia o charakterze ilościowym i jakościowym, dotyczące w szczególności:

 • 1) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla każdej kategorii ryzyka w częściach trzeciej, czwartej i piątej zgodnie z art. 47 Rozporządzenia IFR, w tym streszczenie dotyczące strategii i procesów zarządzania tymi ryzykami, a także zwięzłe oświadczenie na temat ryzyka zatwierdzone przez Zarząd DMBH, zwięźle opisujące ogólny profil ryzyka DMBH powiązany ze strategią działalności;
 • 2) zarządzania, w tym informacje dotyczące wewnętrznych zasad zarządzania:
  • a) liczbę stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków Zarządu;
  • b) politykę w zakresie różnorodności stosowaną przy wyborze członków organu Zarządu, cele tej polityki i wszelkie istotne założenia tej polityki oraz stopień, w jakim zrealizowano te cele i założenia;
  • c) fakt utworzenia (lub nie) przez DMBH odrębnego komitetu ds. ryzyka oraz liczbę posiedzeń komitetu, które odbyły się w danym roku.
 • 3) funduszy własnych, w tym następujące informacje dotyczące funduszy własnych:
  • a) pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych w Tier I, pozycji w Tier II, a także mających zastosowanie filtrów i odliczeń stosowanych w odniesieniu do funduszy własnych DMBH oraz bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym DMBH;
  • b) opis głównych cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I i instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w Tier II emitowanych przez DMBH;
  • c) opis wszystkich ograniczeń zastosowanych przy obliczaniu funduszy własnych zgodnie z Rozporządzeniem IFR oraz instrumentów i odliczeń, do których te ograniczenia mają zastosowanie.
 • 4) wymogów w zakresie funduszy własnych, obejmujących
  • a) streszczenie metody stosowanej przez DMBH na potrzeby oceny adekwatności jej kapitału wewnętrznego;
  • b) wymogi oparte na współczynniku K;
  • c) wymóg dotyczący stałych kosztów pośrednich.
 • 5) polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń zgodnie z art. 51 Rozporządzenia IFR.
 • 6) opisu systemu zarządzania ryzykiem.
 • 7) informacji o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 Ustawy.
 • 8) informacji o spełnianiu przez członków organów DMBH wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.
 • 9) polityki inwestycyjnej zgodnie z art. 52 Rozporządzenia IFR.
 • 10) od dnia 26 grudnia 2022 r.- informacje dotyczące ryzyk środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego zgodnie z art. 53 Rozporządzenia IFR.

4. DMBH nie posiada podmiotów zależnych, ogłasza więc informacje w zakresie adekwatności kapitałowej na podstawie danych jednostkowych.

5. Uwzględniając skalę i specyfikę działalności, w tym w szczególności skalę operacji i zakres działań, DMBH publikuje wymagane informacje z częstotliwością co najmniej raz do roku, według stanu na koniec danego roku finansowego. Termin corocznej publikacji ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych.

6. Zakres informacji oraz częstotliwość jej publikacji może podlegać zmianie stosownie do oceny adekwatności informacji ujawnianych przez DMBH dokonywanej okresowo przez Zarząd.

7. Informacje, o których mowa w pkt. 2 ogłaszane są w formie elektronicznej poprzez publikację na stronie internetowej DMBH www.dmbh.pl w sekcji „O nas\Regulacje\Informacje finansowe”.

8. DMBH ogłasza, w sposób ogólnie dostępny, w miejscu wykonywania czynności, informację na temat dostępu do Polityki informacyjnej.

9. Informacje nieujęte w sprawozdaniu finansowym, przed ogłoszeniem są zatwierdzane przez Zarząd DMBH oraz przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej.

10. Ogłaszane informacje nieujęte w sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nieobjęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlegają weryfikacji dokonywanej przez niezależną jednostkę organizacyjną DMBH odpowiedzialną za monitoring zgodności.

11. Dyrektor Finansowy DMBH jest odpowiedzialny za przygotowanie informacji podlegających ogłoszeniu i ich ogłoszenie.

12. Dyrektor Finansowy DMBH dokonuje weryfikacji Polityki informacyjnej co najmniej raz do roku. Zmian Polityki informacyjnej dokonuje Zarząd.

13. DMBH zapewnia klientom równy dostęp do informacji (komunikatów DMBH lub innych informacji kierowanych do ogółu klientów) poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej DMBH oraz poprzez ich wywieszenie w Punktach Obsługi Klientów, a w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa – na trwałym nośniku informacji.

14. DMBH udziela odpowiedzi klientom niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji DMBH przekazuje klientowi informację o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, w formie pisemnej lub na wniosek klienta pocztą elektroniczną. W szczególnie skomplikowanych sprawach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 dni, DMBH w informacji przekazanej klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

15. Publikując informacje zgodnie z niniejszą Polityką lub udzielając odpowiedzi na pytania klientów, DMBH zapewnia ochronę informacji prawnie chronionych, w szczególności stanowiących informacje poufne lub objęte tajemnica zawodową.

16. Niniejsza Polityka informacyjna i określone w niej zasady nie mają zastosowania do informacji, które DMBH ogłasza na podstawie innych przepisów.Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.