Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie posiada podmiotów zależnych poza granicami kraju. Na podstawie Art. 110w ust. 1 – 5, art. 110v ust. 8, 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR) - DMBH publikuje wymagane informacje zgodnie z zakresem odpowiednio dotyczącym działalności domu maklerskiego.

Syntetyczne zestawienie podstawowych danych finansowych DMBH

w tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
Bilans Suma bilansowa 742 893,9736 813,3
Kapitał Własny124 412,8113 950,7
Należnosci krótkoterminowe 216 645,8343 233,2
Zobowiązania krótkoterminowe608 362,4613 972,0
Środki pieniężne441 076,1321 226,9
Rachunek zysków i strat Przychody z działalności maklerskiej 72 257,956 917,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 045,520 302,9
Wynik finansowy netto 26 857,816 371,8
Wskaźniki Wskaźnik wypłacalności
(Fundusze własne/ Łączna kwota ekspozycji na ryzyko)
95,4%53,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)*100
3,62,2
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
(zysk netto/ średnie kapitały własne)*100
22,515,4
Wskaźnik efektywności
(koszty operacyjne/przychody operacyjne)
82,0%87,9%
Wskaźnik dźwigni
(Kapitał Tier I/ (aktywa ogółem + pozycje pozabilansowe))*100
11,010,3
Wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe)*100
1,21,2

Poniżej prezentujemy okresowe jednostkowe sprawozdania finansowe DMBH wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz raportem biegłego rewidenta.

Poniżej przedstawione są informacje o charakterze jakościowym i ilościowym w zakresie adekwatności kapitałowej DMBH ,w tym również opis zasad polityki wynagrodzeń.

Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.