Znajdź nas
Informacje

19 maja 2017

Obligacje BEST S.A. – subskrypcja obligacji serii R4

Parametry oferty oraz harmonogram:
Łączna wartość nominalna serii [PLN] – Do 60 000 000
Oprocentowanie – Zmienne: WIBOR 3M + marża 3,3% w skali roku
Częstotliwość wypłaty kuponu - co 3 miesiące
Przewidywany Dzień Emisji – 21.06.2017
Termin wykupu – 21.06.2022
Jednostkowa wartość nominalna [PLN] – 100

Cena emisyjna [PLN] Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów
Dzień Cena emisyjna w PLN
22 maja 2017 r. 100,00
23 maja 2017 r. 100,01
24 maja 2017 r. 100,03
25 maja 2017 r. 100,04
26 maja 2017 r. 100,06
27 maja 2017 r. 100,07
28 maja 2017 r. 100,08
29 maja 2017 r. 100,10
30 maja 2017 r. 100,11
31 maja 2017 r. 100,12
01 czerwca 2017 r. 100,14
02 czerwca 2017 r. 100,15
03 czerwca 2017 r. 100,17
04 czerwca 2017 r. 100,18
05 czerwca 2017 r. 100,19

Prowizja przy zapisie - 0,00%
Min / Max. zapis [szt.] – 1 / 600 000
Terminy składania zapisów – 22.05.2017 – 05.06.2017
Uwaga: Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji oferowanych w danej serii.

Dokumenty do pobrania:
Ostateczne Warunki Emisji
Prospekt emisyjny

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy zatwierdzony przez KNF w dniu 03 października 2016, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii R4 opublikowane dnia 28 lutego 2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta http://best.com.pl/i http://best.com.pl/publiczna-oferta,117,pl.html oraz Oferującego http://www.dm.pkobp.pl.

Sposób przyjmowania zapisów od Klientów DMBH:
- bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klientów DMBH w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16
- telefonicznie w Telecentrum DMBH (o ile Inwestor posiada Umowę umożliwiającą składanie zleceń ww. kanałami dystrybucji)
- internetowo za pośrednictwem DMBH Online

Sposób opłacenia zapisu:
Opłacenie zapisu: zapis w chwili złożenia musi być w pełni opłacony (Wpłata na rachunek inwestycyjny, przelew w ramach Pakietu Inwestora lub przelew z innego Banku)

Dodatkowe informacje w sprawie możliwości zakończenia subskrypcji przed dniem 05.06.2017
Oferta obligacja spółki BEST S.A serii R4 może zostać zakończona przed dniem 05.06.2017 w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji oferowanych w serii R4.
Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (wwww.best.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (wwww.dm.pkobp.pl) oraz DMBH (www.dmbh.pl) oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.
Wraz ze zmianą okresu przyjmowania zapisów dla Obligacji serii R4 Emitent może dokonać zmiany terminu przydziału Obligacji danej serii, co może w szczególności skutkować przesunięciem Dnia Emisji dla Obligacji danej serii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl).

Oferta publiczna obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czynniki ryzyka i zagrożenia związane z instrumentem finansowym są wskazane w prospekcie. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestycja w obligacje Emitenta nie jest depozytem, zobowiązaniem ani nie jest gwarantowana przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z grupą kapitałową Citi. O ile nie określono inaczej inwestycje w obligacje nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani inne instytucje rządowe. Inwestycje w obligacje Emitenta są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestor winien uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w obligacje, opisanymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka” oraz aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu i ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii obligacji, opublikowanymi na stronie internetowej (www.best.com.pl). Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania obligacji BEST S.A. powinny być podejmowane po analizie treści całego prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii obligacji.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz lub jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 16, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 70 950 000,00 złotych.