OFERTA PUBLICZNA AKCJI Celon Pharma S.A.
WIELKOŚĆ OFERTY: do 6.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D
Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz zostanie opublikowana w dniu 7 lipca 2021 r.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona i opublikowana w dniu 14 lipca 2021 r.
WIELKOŚĆ OFERTY DO INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH Brak podziału na transze
Spółka zamierza zaoferować ok. 10% Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym innym niż Uprawnieni Inwestorzy
DATA PUBLIKACJI PROSPEKTU 1 lipca 2021 r.
TERMIN ZAPISÓW OD UPRAWNIONYCH INWESTORÓW BĘDĄCYCH INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI od 2 lipca do 5 lipca 2021 r.
CENA NOMINALNA 0,10 PLN
CENA EMISYJNA Po cenie maksymalnej 45 PLN
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zostanie opublikowana w dniu 7 lipca 2021 r.
TERMIN OPŁACENIA ZAPISU Najpóźniej w chwili złożenia zapisu
ZAPIS MINIMALNY 1 akcja
ZAPIS MAKSYMALNY – UPRAWNIENI INWESTORZY Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego będącego Uprawnionym Inwestorem korzystającym z Prawa Pierwszeństwa nie może być większa niż liczba akcji wynikająca z Prawa Pierwszeństwa przysługującego takiemu Uprawnionemu Inwestorowi
ZAPIS MAKSYMALNY – INWESTORZY INDYWIDUALNI (INNI NIŻ UPRAWNIENI INWESTORZY) 600.000 akcji w jednym zapisie
LICZBA ZAPISÓW Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis
Uprawniony Inwestor może złożyć zapisy na Akcje Oferowane przysługujące mu zgodnie z Prawem Pierwszeństwa tylko w jednej firmie inwestycyjnej
PRZYDZIAŁ AKCJI Za pośrednictwem GPW; 15 lipca 2021 r.
PRZEWIDYWANY PIERWSZY DZIEŃ OBROTU PRAWAMI DO AKCJI W dniu 22 lipca 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)
REDUKCJA ZAPISÓW - UPRAWNIENI INWESTORZY W przypadku złożenia przez Uprawnionego Inwestora prawidłowego i opłaconego zapisu na Akcje Oferowane w liczbie mniejszej lub równej niż przysługująca mu zgodnie z Prawem Pierwszeństwa, takiemu Uprawnionemu Inwestorowi przydzielone zostaną wszystkie Akcje Oferowane objęte prawidłowo złożonym zapisem. W przypadku złożenia przez Uprawnionego Inwestora prawidłowego i opłaconego zapisu na Akcje Oferowane w liczbie większej niż przysługująca mu zgodnie z Prawem Pierwszeństwa, zapis złożony przez takiego Uprawnionego Inwestora będzie podlegał redukcji i przydzielone zostaną mu Akcje Oferowane w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z Prawa Pierwszeństwa
REDUKCJA ZAPISÓW - INWESTORZY INDYWIDUALNI (INNI NIŻ UPRAWNIENI INWESTORZY) Tak; Redukcja proporcjonalna, w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami Inwestorów Indywidualnych będzie wyższa niż liczba Akcji oferowanych tym inwestorom
DZIEŃ USTALENIA UPRAWNIENIA UPRAWNIONY INWESTOR PRAWO PIERWSZEŃSTWA Oferta przewiduje, że każdy akcjonariusz, który:
(i) posiada nie mniej niż 450.000 akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 PLN, co odpowiada nie mniej niż 1% (jednemu procentowi) udziału w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia w dniu opublikowania Prospektu („Dzień Ustalenia Uprawnienia”), oraz
(ii) przedstawił jednemu z Członków Konsorcjum Detalicznego, nie później niż 5 lipca 2021 do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, potwierdzenie liczby posiadanych przez niego akcji Spółki na koniec Dnia Ustalenia Uprawnienia wskazanym w zaświadczeniu prawidłowo wydanym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, oraz
(iii) prawidłowo złożył ważny zapis na Akcje Oferowane po cenie nie niższej niż Cena Oferowana („Uprawniony Inwestor”), będzie miał prawo pierwszeństwa do przydziału Akcji Oferowanych w liczbie zapewniającej, że po emisji Akcji Oferowanych udział Uprawnionego Inwestora w kapitale zakładowym Spółki pozostanie co najmniej na tym samym poziomie, jaki Uprawniony Inwestor posiadał na koniec Dnia Ustalenia Uprawnienia, przy czym jeśli ustalona w ten sposób liczba Akcji Oferowanych nie będzie liczbą całkowitą, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, nie wyższej niż liczba Akcji Oferowanych na które Uprawniony Inwestor złożył ważny zapis („Prawo Pierwszeństwa”).
LINK DO STRONY EMITENTA https://www.celonpharma.com

Dokumenty emisyjne:NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA (I ZAWARTE NA NIEJ INFORMACJE) NIE ZAWIERAJĄ I NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI W INNYM KRAJU, GDZIE TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA, NIE SĄ I NIE BĘDĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NA RZECZ PODMIOTÓW AMERYKAŃSKICH, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB BĘDZIE MOŻLIWE SKORZYSTANIE Z WYŁĄCZEŃ Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE BĘDZIE PRZEPROWADZANA OFERTA PUBLICZNA TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.
Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione lub zaktualizowane. W związku z tym, w przypadku każdego wejścia na stronę internetową, powinny być odczytywane w całości. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.
Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. nie weryfikował informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialny za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.Informujemy, że strony Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.